استخدام ساوه | سایت استخدام ساوه |ساوه استخدام ساوه استخدام ساوه 97 استخدام ساوه 96 استخدام در شهر صنعتی ساوه 97 استخدام در شهر صنعتی ساوه 96 استخدام نگهبان در ساوه کاریابی ساوه تلگرام استخدام در مامونیه لینک کانال کاریابی ساوه http://estekhdamsaveh.ir 2020-04-04T19:02:09+01:00 text/html 2020-01-01T07:40:12+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام راننده لیفتراک در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/64 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">راننده لیفتراک در ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">استخدام راننده لیفتراک در ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">42231908</font></div> text/html 2020-01-01T07:38:10+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام دیپلم ریاضی یا تجربی در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/63 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">استخدام دیپلم ریاضی یا تجربی در ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">استخدام دیپلم تجربی در ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">استخدام دیپلم ریاضی در ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دیپلم ریاضی یا تجربی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خط تولید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">زیر ۲۵ سال&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ترجیحا سابقه دارویی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">42231908</font></div> text/html 2020-01-01T07:34:36+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام سرپرست تولید در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/62 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">استخدام سرپرست تولید در ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سرپرست تولید در ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سرپرست تولید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لیسانس یا ارشد شیمی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گرایش کاربردی یا محض&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">زیر ۲۸ سال&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ترجیحا سابقه دارویی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">42231908</font></div> text/html 2019-11-24T17:50:17+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام تراشکار در ساوه |استخدام در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/61 <div><font size="6" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه 98</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه ۹۸</font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(51, 255, 255);">استخدام تراشکار در ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><div style="">فنے دست بہ آچار/ آقا/ مجرد</div><div style="font-size: small;">زیر 35سال&nbsp;</div><div style="font-size: small;"><br></div><div style="font-size: small;">آقا جهت بسته بندی&nbsp;</div><div style="font-size: small;">زیر 30سال</div><div style="font-size: small;">دیپلم وسیکل&nbsp;</div><div style="font-size: small;"><br></div><div style="font-size: small;">تراشکار&nbsp; CNC&nbsp;</div><div style="font-size: small;">زیر30 سال&nbsp;</div><div style="font-size: small;"><br></div><div style="font-size: small;">دیپلم وفوق دیپلم ساخت وتولید&nbsp;</div><div style="font-size: small;">زیر 30سال باسابقہ جهت واحد کنترل کیفے قالب</div><div style="font-size: small;">42231908</div></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام شرکت رانی در ساوه</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام در شهر صنعتی ساوه 98</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">آی استخدام ساوه</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام در شهر صنعتی ساوه&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">اولین سایت استخدام در ساوه&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div><br></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/">http://estekhdamsaveh.ir/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div> text/html 2019-11-24T17:46:10+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام سرایدار در ساوه |اولین سایت استخدام ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/60 <div><font size="6" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه 98</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه ۹۸</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(51, 255, 51);" size="3">استخدام سرایدار در ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><div style="">درخواست نیرو&nbsp;</div><div style="font-size: small;">آقا&nbsp;</div><div style="font-size: small;">سرایدار&nbsp;</div><div style="font-size: small;">محل کار ساوه</div><div style="font-size: small;">حداقل سن 45</div><div style="font-size: small;">08642231908</div></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام شرکت رانی در ساوه</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام در شهر صنعتی ساوه 98</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">آی استخدام ساوه</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام در شهر صنعتی ساوه&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title="" style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><div style=""><font face="Mihan-IransansBold" style="">اولین سایت استخدام در ساوه&nbsp;</font></div><div style=""></div></a></div><div><br></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/">http://estekhdamsaveh.ir/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div> text/html 2019-11-24T17:41:03+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام انباردار در ساوه |سایت استخدام ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/59 <div><div><font size="6" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه 98</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه ۹۸</font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">استخدام انباردار در ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000"><div style="">اقا جهت واحد انبار&nbsp;</div><div style="font-size: small;">با مدرک کاردانی و&nbsp;</div><div style="font-size: small;">گواهینامه لیفتراک&nbsp;</div><div style="font-size: small;"><br></div><div style="font-size: small;">تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴&nbsp;</div><div style="font-size: small;">عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰&nbsp;</div><div style="font-size: small;">42231908</div></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام شرکت رانی در ساوه</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام در شهر صنعتی ساوه 98</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">آی استخدام ساوه</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام در شهر صنعتی ساوه&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">اولین سایت استخدام در ساوه&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div><br></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/">http://estekhdamsaveh.ir/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-11-24T17:38:42+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام نیروی کار در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/58 <div><font size="6" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه 98</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه ۹۸</font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#ff0000"><div style="">خانم و آقا&nbsp;</div><div style="">واحد IPQC</div><div style="">آشنا به ایزو و استاندارد ها&nbsp;</div><div style="">با سابقه&nbsp;&nbsp;</div><div style=""><br></div><div style="">تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴&nbsp;</div><div style="">عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰&nbsp;</div></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سایر مطالب&nbsp;</font></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام شرکت رانی در ساوه</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام در شهر صنعتی ساوه 98</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">آی استخدام ساوه</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام در شهر صنعتی ساوه&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">اولین سایت استخدام در ساوه&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div><br></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/">http://estekhdamsaveh.ir/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div> text/html 2019-11-24T17:30:09+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام ساوه |استخدام ساوه 98 http://estekhdamsaveh.ir/post/57 <div><font size="6" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه 98</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">استخدام ساوه ۹۸</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام شرکت رانی در ساوه</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام در شهر صنعتی ساوه 98</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">آی استخدام ساوه</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold">استخدام در شهر صنعتی ساوه&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font size="3" style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><font color="#ffffff">اولین سایت استخدام در ساوه</font>&nbsp;</font></a>&nbsp; <font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp;</font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#ff0000"><a href="https://www.instagram.com/savehkhabar/" target="" title="">&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> &nbsp;.اینستاگرام ساوه&nbsp;</span></a><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font>&nbsp; &nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font color="#ffffff">کانال تلگرام ساوه&nbsp;</font></a>&nbsp;</font></div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><div></div></a></div><div><br></div><div><a href="http://estekhdamsaveh.ir/">http://estekhdamsaveh.ir/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div> text/html 2019-11-24T17:28:48+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog استخدام ساوه | لیسانس صنایع در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/56 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">استخدام لیسانس صنایع ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">استخدام در شرکت های ساوه&nbsp;</font></div><div><br></div><div>آقا و خانم&nbsp;</div><div>لیسانس صنایع</div><div>واحد برنامه ریزی تولید و انبار&nbsp;</div><div><br></div><div>تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴&nbsp;</div><div>عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰&nbsp;</div><div>42231908</div> text/html 2019-11-24T17:27:41+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog آگهی استخدام شرکت دارویی http://estekhdamsaveh.ir/post/55 <h2 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; font-weight: 500; line-height: 1.6; font-size: 22px; background: rgb(223, 245, 226); color: rgb(28, 120, 5); font-family: IRANSans; text-align: center; padding: 12px; border-radius: 4px; border-bottom: 2px solid rgb(140, 222, 180);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128);">آگهی استخدام شرکت دارویی</span></h2><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">شرکت معتبر در زمینه تولید دارو(سهامی خاص) واقع در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 102, 0);">ساوه-شهرصنعتی کاوه</span></span>،در 5 رده شغلی استخدام می نماید</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">1-مدیرکنترل کیفیت(داروساز)</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">2-مدیر تولید(داروساز)</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">3-رئیس مکانیک و برق(لیسانس مرتبط)</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">4-اپراتوردستگاه های تولیدی(فوق دیپلم برق،مکانیک و کامپیوتر و رشته های مرتبط)</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">5-نگهبان(حداقل دیپلم)</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">مسلط به زبان انگلیسی</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">وداشتن حداقل5سال سابقه کار مرتبط</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نماین</p> text/html 2019-11-24T17:25:30+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog لیسانس صنایع ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/54 <div>لیسانس صنایع/ آقا&nbsp;</div><div>سابقه برنامه ریزی تولید&nbsp;</div><div>زیر ۳۵ سال&nbsp;</div><div>محل کار: مامونیه&nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div>تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴&nbsp;</div><div>عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰&nbsp;</div><div>42231908</div> text/html 2019-11-20T09:22:00+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog چت روم http://estekhdamsaveh.ir/post/53 <p>چت روم فارسی </p> <p>چت روم </p> <p>چت روم فارسی جدید </p> <p>چت روم اورداپ </p> <p>چت </p> <p>چتروم </p> <p>چت کن و دوستان جدیدی پیدا کن </p> <p>آدرس چت روم جدید </p> <p><a href="http://www.ordup.com">www.ordup.com</a> </p> text/html 2019-11-20T09:09:00+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog بازار لوله و اتصالات ایران http://estekhdamsaveh.ir/post/52 <p>بازار لوله و اتصالات ایران </p> <p>بازار لوله ایران </p> <p>لوله پلی اتیلن </p> <p>لوله فاضلابی </p> <p>لوله پلیکا </p> <p>لوله گالوانیزه </p> <p>سایت بازار لوله ایران </p> <p><a href="http://www.plicae.ir">www.plicae.ir</a> </p> text/html 2019-11-12T07:59:08+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog آگهی استخدام فوق لیسانس یا لیسانس شیمی http://estekhdamsaveh.ir/post/51 <h2 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; font-weight: 500; line-height: 1.6; font-size: 22px; background: rgb(223, 245, 226); color: rgb(28, 120, 5); font-family: IRANSans; text-align: center; padding: 12px; border-radius: 4px; border-bottom: 2px solid rgb(140, 222, 180);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128);">آگهی استخدام فوق لیسانس یا لیسانس شیمی</span></span></h2><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128);">یک شرکت دارویی واقع در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 102, 0);">ساوه&nbsp;</span>&nbsp;</span>نیاز به تخصص زیر دارد.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فوق لیسانس یا لیسانس شیمی</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تجربه کاری در زمینه تولید مواد اولیه دارویی</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل کار شهرستان ساوه<a href="https://iranestekhdam.ir/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(97, 97, 97); background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; transition: all 0.3s ease 0s; text-decoration-line: none !important;">(</a>آقا)</p> text/html 2019-11-12T07:57:09+01:00 estekhdamsaveh.ir admin blog آگهی استخدام شرکت دارویی ساوه http://estekhdamsaveh.ir/post/50 <h2 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; font-weight: 500; line-height: 1.6; font-size: 22px; background: rgb(223, 245, 226); color: rgb(28, 120, 5); font-family: IRANSans; text-align: center; padding: 12px; border-radius: 4px; border-bottom: 2px solid rgb(140, 222, 180);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128);">آگهی استخدام شرکت دارویی</span></h2><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">شرکت معتبر در زمینه تولید دارو(سهامی خاص) واقع در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 102, 0);">ساوه-شهرصنعتی کاوه</span></span>،در 5 رده شغلی استخدام می نماید</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">1-مدیرکنترل کیفیت(داروساز)</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">2-مدیر تولید(داروساز)</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">3-رئیس مکانیک و برق(لیسانس مرتبط)</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">4-اپراتوردستگاه های تولیدی(فوق دیپلم برق،مکانیک و کامپیوتر و رشته های مرتبط)</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">5-نگهبان(حداقل دیپلم)</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">مسلط به زبان انگلیسی</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(80, 80, 80); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: right;">وداشتن حداقل5سال سابقه کار مرتبط</p>