استخدام ساوه استخدام ساوه استخدام ساوه 97 استخدام ساوه 96 استخدام در شهر صنعتی ساوه 97 استخدام در شهر صنعتی ساوه 96 استخدام نگهبان در ساوه کاریابی ساوه تلگرام استخدام در مامونیه لینک کانال کاریابی ساوه tag:http://estekhdamsaveh.ir 2019-05-22T14:21:01+01:00 mihanblog.com استخدام فروشنده در ساوه 2019-04-19T16:45:47+01:00 2019-04-19T16:45:47+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/30 admin blog فروشنده جوان و فعال(دانشجو) جهت همکاری در فروشگاه ساعت کاری ۱۶ تا ۱۲:۳۰ شب حقوق توافقیساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰۴۲۲۳۱۹۰۸ فروشنده جوان و فعال(دانشجو) 
جهت همکاری در فروشگاه 
ساعت کاری ۱۶ تا ۱۲:۳۰ شب 
حقوق توافقی

ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ 
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰
۴۲۲۳۱۹۰۸
]]>
استخدام نیروی فنی در ساوه 2019-03-09T16:06:33+01:00 2019-03-09T16:06:33+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/29 admin blog استخدام نیروی فنی در ساوه استخدام کارگر فنی  در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام نیروی فنی  در ساوه  تعدادی نیروی فنی کاردانی و کارشناسی برق الکترونیکزیر ۳۰ سال ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 


استخدام نیروی فنی در ساوه 

استخدام کارگر فنی  در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام نیروی فنی  در ساوه  
تعدادی نیروی فنی 
کاردانی و کارشناسی برق
 الکترونیک
زیر ۳۰ سال
 ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
فروش واحد 110 متری طالقانی 33 ساوه 2019-03-09T16:05:17+01:00 2019-03-09T16:05:17+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/28 admin blog فروش واحد 110 متری طالقانی 33 ساوه پارکینگ انباری آسانسورنما سنگ رومیهر طبقه دو واحددرب ضد سرقت درب پارکینگ ریموترو به خیابان نور گیری عالیخیابان 20 متریراه پله سنگ و نرده استیل50 میلیون وام بانکیساختمان 12 واحدی قابلیت افزایش وام تا 120 میلیونقیمت متری سه میلیون و چهارصد فروش واحد 110 متری طالقانی 33 ساوه 
پارکینگ انباری آسانسور
نما سنگ رومی
هر طبقه دو واحد
درب ضد سرقت درب پارکینگ ریموت
رو به خیابان نور گیری عالی
خیابان 20 متری
راه پله سنگ و نرده استیل
50 میلیون وام بانکی
ساختمان 12 واحدی 
قابلیت افزایش وام تا 120 میلیون
قیمت متری سه میلیون و چهارصد
]]>
فروش واحد 100 متری طالقانی ساوه 2019-03-09T16:03:54+01:00 2019-03-09T16:03:54+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/27 admin blog فروش واحد 100 متری طالقانی ساوه  خیابان  شهید عروجیکابینت ام دی اف گاز صفحه هود لمسیکولر گازی طبقه اول دارای پارکینگ و انباریرو به کوچه نور گیری عالیسه طبقه 6 واحدبدون دیوار مشترک منطقه آرام و دنجدسترسی آسان به پارک طالقانیسند آزاد قابلیت وام گیری تا 120 میلیونقیمت 330 میلیون هماهنگی اسماعیلی فروش واحد 100 متری طالقانی ساوه 
 خیابان  شهید عروجی
کابینت ام دی اف گاز صفحه هود لمسی
کولر گازی 
طبقه اول دارای پارکینگ و انباری
رو به کوچه نور گیری عالی
سه طبقه 6 واحد
بدون دیوار مشترک 
منطقه آرام و دنج
دسترسی آسان به پارک طالقانی
سند آزاد 
قابلیت وام گیری تا 120 میلیون
قیمت 330 میلیون 
هماهنگی اسماعیلی
]]>
استخدام منشی در ساوه | استخدام منشی خانم در ساوه 2019-03-06T17:41:54+01:00 2019-03-06T17:41:54+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/26 admin blog استخدام  منشی خانم در ساوه استخدام منشی در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام منشی خانم در ساوه  منشی خانم مسلط به کامپیوتر  شیفت بعدظهر ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰ محدوده ی طالقانی  ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 


استخدام  منشی خانم در ساوه 

استخدام منشی در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام منشی خانم در ساوه  
منشی خانم 
مسلط به کامپیوتر 
 شیفت بعدظهر 
۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰ 
محدوده ی طالقانی
  
ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
سایت استخدام زرندیه |استخدام ابدارچی در ساوه 2019-03-06T17:39:16+01:00 2019-03-06T17:39:16+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/25 admin blog استخدام  ابدارچی در زرندیه  استخدام در زرندیه جدیدترین آگهی استخدام در زرندیه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام آبدارچی  در زرندیه  آبدارچی آقا بازنشستهحقوق ۷۰۰زرندیه ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 


استخدام  ابدارچی در زرندیه  

استخدام در زرندیه 

جدیدترین آگهی استخدام در زرندیه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام آبدارچی  در زرندیه  
آبدارچی آقا 
بازنشسته
حقوق ۷۰۰
زرندیه 
ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
استخدام کارشناس برق در ساوه 2019-03-06T17:38:09+01:00 2019-03-06T17:38:09+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/24 admin blog استخدام  در ساوه استخدام در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام کارشناس برق  در ساوه  درخواست نیرو فوریکاردانی یا کارشناسی برقکاردانی یا کارشناسی مکانیک  ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 


استخدام  در ساوه 

استخدام در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام کارشناس برق  در ساوه  
درخواست نیرو فوری
کاردانی یا کارشناسی برق
کاردانی یا کارشناسی مکانیک  
ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
استخدام کارشناس نرم افزار در ساوه 2019-03-06T17:35:52+01:00 2019-03-06T17:35:52+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/23 admin blog استخدام کارشناس نرم افزار  در ساوه استخدام کارشناس کامپیوتر در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام کارشناس نرم افزار در ساوه  خانم/ آقاکارشناس نرم افزار ، کامپیوتر جهت واحد انبار  ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 


استخدام کارشناس نرم افزار  در ساوه 

استخدام کارشناس کامپیوتر در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام کارشناس نرم افزار در ساوه  
خانم/ آقا
کارشناس نرم افزار ، کامپیوتر 
جهت واحد انبار  
ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰

به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
استخدام کارشناس فروش در ساوه 2019-03-06T17:33:26+01:00 2019-03-06T17:33:26+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/22 admin blog  استخدام کارشناس فروش در ساوه استخدام کارشناس فروش در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام کارشناس فروش در ساوه  استخدام کارشناس فروش (سابقه کار مرتبط با فروش و بازاریابی)علاقه مند به فروش ۱۷۰۰+پورسانت+بیمه شرحی از سوابق شغلی تون برای ایدی زیر ارسال کنیدبه لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کل


 استخدام کارشناس فروش در ساوه 

استخدام کارشناس فروش در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام کارشناس فروش در ساوه  
استخدام کارشناس فروش 
(سابقه کار مرتبط با فروش و بازاریابی)
علاقه مند به فروش 

۱۷۰۰+پورسانت+بیمه 

شرحی از سوابق شغلی تون برای ایدی زیر ارسال کنید


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
استخدام لیسانس فیزیک در ساوه 2019-03-06T17:31:14+01:00 2019-03-06T17:31:14+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/21 admin blog استخدام لیسانس فیزیک در ساوه استخدام لیسانس فیزیک در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام لیسانس فیزیک در ساوه  لیسانس فیزیک با سابقه کار ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 


استخدام لیسانس فیزیک در ساوه 

استخدام لیسانس فیزیک در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام لیسانس فیزیک در ساوه  
لیسانس فیزیک 
با سابقه کار 
ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
استخدام معمار در ساوه 2019-03-06T17:28:06+01:00 2019-03-06T17:28:06+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/20 admin blog استخدام معمار در ساوه |استخدام لیسانس معماری سایت استخدام در ساوه استخدام در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام معمار  در ساوه  آقا/خانممعماری و طراح اتوکد کار کرده باشندزیر ۳۰ سال   ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 
استخدام معمار در ساوه |استخدام لیسانس معماری 

سایت استخدام در ساوه 

استخدام در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام معمار  در ساوه  
آقا/خانم
معماری و طراح 
اتوکد کار کرده باشند
زیر ۳۰ سال   
ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
استخدام راننده در ساوه جدید 2019-02-26T16:58:08+01:00 2019-02-26T16:58:08+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/19 admin blog سایت استخدام در ساوه استخدام در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام راننده در ساوه  به یک نفر نیروی آقادارای مدرک فوق دیپلم یا لیسانسترجیحا مجردجهت کارپردازی و تحویل بارداخل شهرتسلط به کامپیوترساعت کاری ۸ ساعت.صبح و عصربا حداقل حقوق ماهیانه برای شروع ماهی یک میلیون.و افزایش تدریجی نسبت به پیشرفت در کارنیاز داریمبه لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جه


سایت استخدام در ساوه 

استخدام در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام راننده در ساوه  
به یک نفر نیروی آقا
دارای مدرک فوق دیپلم یا لیسانس
ترجیحا مجرد
جهت کارپردازی و تحویل بار
داخل شهر
تسلط به کامپیوتر
ساعت کاری ۸ ساعت.صبح و عصر
با حداقل حقوق ماهیانه برای شروع ماهی یک میلیون.و افزایش تدریجی نسبت به پیشرفت در کار
نیاز داریم


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
استخدام نیرو در ساوه 2019-02-26T16:57:12+01:00 2019-02-26T16:57:12+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/18 admin blog سایت استخدام در ساوه استخدام در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام نیرو در ساوه  کارگر ساده خط تولید ۲ سال سابقه دیپلم زیر ۳۰ سال حقوق و مزایا به موقع ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 


سایت استخدام در ساوه 

استخدام در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام نیرو در ساوه  
کارگر ساده 
خط تولید 
۲ سال سابقه 
دیپلم 
زیر ۳۰ سال 
حقوق و مزایا به موقع 
ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
استخدام کارگر شرکت کیش چیبس ساوه 2019-02-26T16:55:31+01:00 2019-02-26T16:55:31+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/17 admin blog سایت استخدام در ساوه استخدام در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام کارگر شرکت کیش چیبس ساوه  کارگر ساده خط تولید ۲ سال سابقه دیپلم زیر ۳۰ سال حقوق و مزایا به موقع ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه&nbsp


سایت استخدام در ساوه 

استخدام در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام کارگر شرکت کیش چیبس ساوه  
کارگر ساده 
خط تولید 
۲ سال سابقه 
دیپلم 
زیر ۳۰ سال 
حقوق و مزایا به موقع 
ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰
ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>
استخدام حسابدار در مامونیه 2019-02-26T16:54:08+01:00 2019-02-26T16:54:08+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/16 admin blog سایت استخدام در ساوه استخدام در ساوه جدیدترین آگهی استخدام در ساوه لینک کانال کاریابی ساوه استخدام حسابدار در مامونیه  تعدادی خانم لیسانس حسابداری حداقل سه سال سابقهسمت : مدیر مالی محل کار : مامونیه   ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 


سایت استخدام در ساوه 

استخدام در ساوه 

جدیدترین آگهی استخدام در ساوه 


لینک کانال کاریابی ساوه 

استخدام حسابدار در مامونیه  
تعدادی خانم 
لیسانس حسابداری 
حداقل سه سال سابقه
سمت : مدیر مالی 
محل کار : مامونیه   
ساعت تماس: صبح ۸:۳۰ تا ۱۴
عصر: ۱۵ تا ۱۸:۳۰


به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه http://estekhdamsaveh.ir/


جهات مشاهده آگهی استخدام ساوه کلیک کنید 

]]>