استخدام ساوه | سایت استخدام ساوه |ساوه استخدام ساوه استخدام ساوه 97 استخدام ساوه 96 استخدام در شهر صنعتی ساوه 97 استخدام در شهر صنعتی ساوه 96 استخدام نگهبان در ساوه کاریابی ساوه تلگرام استخدام در مامونیه لینک کانال کاریابی ساوه tag:http://estekhdamsaveh.ir 2020-04-05T06:14:43+01:00 mihanblog.com استخدام راننده لیفتراک در ساوه 2020-01-01T07:40:12+01:00 2020-01-01T07:40:12+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/64 admin blog راننده لیفتراک در ساوه استخدام راننده لیفتراک در ساوه تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 42231908 راننده لیفتراک در ساوه 


استخدام راننده لیفتراک در ساوه 

تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ 
عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 
42231908
]]>
استخدام دیپلم ریاضی یا تجربی در ساوه 2020-01-01T07:38:10+01:00 2020-01-01T07:38:10+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/63 admin blog استخدام دیپلم ریاضی یا تجربی در ساوهاستخدام دیپلم تجربی در ساوهاستخدام دیپلم ریاضی در ساوهدیپلم ریاضی یا تجربی خط تولید زیر ۲۵ سال ترجیحا سابقه داروییتماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 42231908 استخدام دیپلم ریاضی یا تجربی در ساوه
استخدام دیپلم تجربی در ساوه
استخدام دیپلم ریاضی در ساوه

دیپلم ریاضی یا تجربی 
خط تولید 
زیر ۲۵ سال 
ترجیحا سابقه دارویی

تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ 
عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 
42231908
]]>
استخدام سرپرست تولید در ساوه 2020-01-01T07:34:36+01:00 2020-01-01T07:34:36+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/62 admin blog استخدام سرپرست تولید در ساوه سرپرست تولید در ساوه سرپرست تولید لیسانس یا ارشد شیمیگرایش کاربردی یا محض زیر ۲۸ سال ترجیحا سابقه داروییتماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 42231908 استخدام سرپرست تولید در ساوه 

سرپرست تولید در ساوه 
سرپرست تولید 
لیسانس یا ارشد شیمی
گرایش کاربردی یا محض 
زیر ۲۸ سال 
ترجیحا سابقه دارویی

تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ 
عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 
42231908
]]>
استخدام تراشکار در ساوه |استخدام در ساوه 2019-11-24T17:50:17+01:00 2019-11-24T17:50:17+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/61 admin blog استخدام ساوهاستخدام ساوه 98استخدام ساوه ۹۸استخدام تراشکار در ساوه فنے دست بہ آچار/ آقا/ مجردزیر 35سال آقا جهت بسته بندی زیر 30سالدیپلم وسیکل تراشکار  CNC زیر30 سال دیپلم وفوق دیپلم ساخت وتولید زیر 30سال باسابقہ جهت واحد کنترل کیفے قالب42231908استخدام شرکت رانی در ساوهاستخدام در شهر صنعتی ساوه 98آی استخدام ساوهاستخدام در شهر صنعتی ساوه اولین سایت استخدام در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/ استخدام ساوه

استخدام ساوه 98

استخدام ساوه ۹۸


استخدام تراشکار در ساوه 
فنے دست بہ آچار/ آقا/ مجرد
زیر 35سال 

آقا جهت بسته بندی 
زیر 30سال
دیپلم وسیکل 

تراشکار  CNC 
زیر30 سال 

دیپلم وفوق دیپلم ساخت وتولید 
زیر 30سال باسابقہ جهت واحد کنترل کیفے قالب
42231908

استخدام شرکت رانی در ساوه
استخدام در شهر صنعتی ساوه 98
آی استخدام ساوه
استخدام در شهر صنعتی ساوه اولین سایت استخدام در ساوه 

http://estekhdamsaveh.ir/]]>
استخدام سرایدار در ساوه |اولین سایت استخدام ساوه 2019-11-24T17:46:10+01:00 2019-11-24T17:46:10+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/60 admin blog استخدام ساوهاستخدام ساوه 98استخدام ساوه ۹۸استخدام سرایدار در ساوه درخواست نیرو آقا سرایدار محل کار ساوهحداقل سن 4508642231908استخدام شرکت رانی در ساوهاستخدام در شهر صنعتی ساوه 98آی استخدام ساوهاستخدام در شهر صنعتی ساوه اولین سایت استخدام در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/ استخدام ساوه

استخدام ساوه 98

استخدام ساوه ۹۸
استخدام سرایدار در ساوه 
درخواست نیرو 
آقا 
سرایدار 
محل کار ساوه
حداقل سن 45
08642231908استخدام شرکت رانی در ساوه
استخدام در شهر صنعتی ساوه 98
آی استخدام ساوه
استخدام در شهر صنعتی ساوه اولین سایت استخدام در ساوه 

http://estekhdamsaveh.ir/]]>
استخدام انباردار در ساوه |سایت استخدام ساوه 2019-11-24T17:41:03+01:00 2019-11-24T17:41:03+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/59 admin blog استخدام ساوهاستخدام ساوه 98استخدام ساوه ۹۸استخدام انباردار در ساوه اقا جهت واحد انبار با مدرک کاردانی و گواهینامه لیفتراک تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 42231908استخدام شرکت رانی در ساوهاستخدام در شهر صنعتی ساوه 98آی استخدام ساوهاستخدام در شهر صنعتی ساوه اولین سایت استخدام در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/
استخدام ساوه

استخدام ساوه 98

استخدام ساوه ۹۸


استخدام انباردار در ساوه 
اقا جهت واحد انبار 
با مدرک کاردانی و 
گواهینامه لیفتراک 

تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ 
عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 
42231908

استخدام شرکت رانی در ساوه
استخدام در شهر صنعتی ساوه 98
آی استخدام ساوه
استخدام در شهر صنعتی ساوه اولین سایت استخدام در ساوه 

http://estekhdamsaveh.ir/]]>
استخدام نیروی کار در ساوه 2019-11-24T17:38:42+01:00 2019-11-24T17:38:42+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/58 admin blog استخدام ساوهاستخدام ساوه 98استخدام ساوه ۹۸خانم و آقا واحد IPQCآشنا به ایزو و استاندارد ها با سابقه  تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ سایر مطالب استخدام شرکت رانی در ساوهاستخدام در شهر صنعتی ساوه 98آی استخدام ساوهاستخدام در شهر صنعتی ساوه اولین سایت استخدام در ساوه http://estekhdamsaveh.ir/ استخدام ساوه

استخدام ساوه 98

استخدام ساوه ۹۸


خانم و آقا 
واحد IPQC
آشنا به ایزو و استاندارد ها 
با سابقه  

تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ 
عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 

سایر مطالب 
استخدام شرکت رانی در ساوه
استخدام در شهر صنعتی ساوه 98
آی استخدام ساوه
استخدام در شهر صنعتی ساوه اولین سایت استخدام در ساوه 

http://estekhdamsaveh.ir/]]>
استخدام ساوه |استخدام ساوه 98 2019-11-24T17:30:09+01:00 2019-11-24T17:30:09+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/57 admin blog استخدام ساوهاستخدام ساوه 98استخدام ساوه ۹۸استخدام شرکت رانی در ساوهاستخدام در شهر صنعتی ساوه 98آی استخدام ساوهاستخدام در شهر صنعتی ساوه  اولین سایت استخدام در ساوه         .اینستاگرام ساوه         کانال تلگرام ساوه  http://estekhdamsaveh.ir/ استخدام ساوه

استخدام ساوه 98

استخدام ساوه ۹۸

استخدام شرکت رانی در ساوه
استخدام در شهر صنعتی ساوه 98
آی استخدام ساوه
استخدام در شهر صنعتی ساوه 


 
اولین سایت استخدام در ساوه         .اینستاگرام ساوه         کانال تلگرام ساوه  

http://estekhdamsaveh.ir/]]>
استخدام ساوه | لیسانس صنایع در ساوه 2019-11-24T17:28:48+01:00 2019-11-24T17:28:48+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/56 admin blog استخدام لیسانس صنایع ساوه استخدام در شرکت های ساوه آقا و خانم لیسانس صنایعواحد برنامه ریزی تولید و انبار تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 42231908 استخدام لیسانس صنایع ساوه 
استخدام در شرکت های ساوه 

آقا و خانم 
لیسانس صنایع
واحد برنامه ریزی تولید و انبار 

تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ 
عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 
42231908
]]>
آگهی استخدام شرکت دارویی 2019-11-24T17:27:41+01:00 2019-11-24T17:27:41+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/55 admin blog آگهی استخدام شرکت داروییشرکت معتبر در زمینه تولید دارو(سهامی خاص) واقع در ساوه-شهرصنعتی کاوه،در 5 رده شغلی استخدام می نماید1-مدیرکنترل کیفیت(داروساز)2-مدیر تولید(داروساز)3-رئیس مکانیک و برق(لیسانس مرتبط)4-اپراتوردستگاه های تولیدی(فوق دیپلم برق،مکانیک و کامپیوتر و رشته های مرتبط)5-نگهبان(حداقل دیپلم)مسلط به زبان انگلیسیوداشتن حداقل5سال سابقه کار مرتبطواجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نماین آگهی استخدام شرکت دارویی

شرکت معتبر در زمینه تولید دارو(سهامی خاص) واقع در ساوه-شهرصنعتی کاوه،در 5 رده شغلی استخدام می نماید

1-مدیرکنترل کیفیت(داروساز)

2-مدیر تولید(داروساز)

3-رئیس مکانیک و برق(لیسانس مرتبط)

4-اپراتوردستگاه های تولیدی(فوق دیپلم برق،مکانیک و کامپیوتر و رشته های مرتبط)

5-نگهبان(حداقل دیپلم)

مسلط به زبان انگلیسی

وداشتن حداقل5سال سابقه کار مرتبط

واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نماین

]]>
لیسانس صنایع ساوه 2019-11-24T17:25:30+01:00 2019-11-24T17:25:30+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/54 admin blog لیسانس صنایع/ آقا سابقه برنامه ریزی تولید زیر ۳۵ سال محل کار: مامونیه  تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 42231908 لیسانس صنایع/ آقا 
سابقه برنامه ریزی تولید 
زیر ۳۵ سال 
محل کار: مامونیه  

تماس صبح ۸:۳۰ تا ۱۴ 
عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 
42231908
]]>
چت روم 2019-11-20T09:22:00+01:00 2019-11-20T09:22:00+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/53 admin blog چت روم فارسی چت روم چت روم فارسی جدید چت روم اورداپ چت چتروم چت کن و دوستان جدیدی پیدا کن آدرس چت روم جدید www.ordup.com چت روم فارسی

چت روم

چت روم فارسی جدید

چت روم اورداپ

چت

چتروم

چت کن و دوستان جدیدی پیدا کن

آدرس چت روم جدید

www.ordup.com

]]>
بازار لوله و اتصالات ایران 2019-11-20T09:09:00+01:00 2019-11-20T09:09:00+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/52 admin blog بازار لوله و اتصالات ایران بازار لوله ایران لوله پلی اتیلن لوله فاضلابی لوله پلیکا لوله گالوانیزه سایت بازار لوله ایران www.plicae.ir بازار لوله و اتصالات ایران

بازار لوله ایران

لوله پلی اتیلن

لوله فاضلابی

لوله پلیکا

لوله گالوانیزه

سایت بازار لوله ایران

www.plicae.ir

]]>
آگهی استخدام فوق لیسانس یا لیسانس شیمی 2019-11-12T07:59:08+01:00 2019-11-12T07:59:08+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/51 admin blog آگهی استخدام فوق لیسانس یا لیسانس شیمییک شرکت دارویی واقع در ساوه  نیاز به تخصص زیر دارد.–        فوق لیسانس یا لیسانس شیمی–        با تجربه کاری در زمینه تولید مواد اولیه دارویی–        محل کار شهرستان ساوه(آقا) آگهی استخدام فوق لیسانس یا لیسانس شیمی

یک شرکت دارویی واقع در ساوه  نیاز به تخصص زیر دارد.

–        فوق لیسانس یا لیسانس شیمی

–        با تجربه کاری در زمینه تولید مواد اولیه دارویی

–        محل کار شهرستان ساوه(آقا)

]]>
آگهی استخدام شرکت دارویی ساوه 2019-11-12T07:57:09+01:00 2019-11-12T07:57:09+01:00 tag:http://estekhdamsaveh.ir/post/50 admin blog آگهی استخدام شرکت داروییشرکت معتبر در زمینه تولید دارو(سهامی خاص) واقع در ساوه-شهرصنعتی کاوه،در 5 رده شغلی استخدام می نماید1-مدیرکنترل کیفیت(داروساز)2-مدیر تولید(داروساز)3-رئیس مکانیک و برق(لیسانس مرتبط)4-اپراتوردستگاه های تولیدی(فوق دیپلم برق،مکانیک و کامپیوتر و رشته های مرتبط)5-نگهبان(حداقل دیپلم)مسلط به زبان انگلیسیوداشتن حداقل5سال سابقه کار مرتبط آگهی استخدام شرکت دارویی

شرکت معتبر در زمینه تولید دارو(سهامی خاص) واقع در ساوه-شهرصنعتی کاوه،در 5 رده شغلی استخدام می نماید

1-مدیرکنترل کیفیت(داروساز)

2-مدیر تولید(داروساز)

3-رئیس مکانیک و برق(لیسانس مرتبط)

4-اپراتوردستگاه های تولیدی(فوق دیپلم برق،مکانیک و کامپیوتر و رشته های مرتبط)

5-نگهبان(حداقل دیپلم)

مسلط به زبان انگلیسی

وداشتن حداقل5سال سابقه کار مرتبط

]]>